Translations.com Code voor ethisch zakelijk gedrag

De medewerkers van Translations.com begrijpen dat zij zich bij al hun zakelijke activiteiten moeten houden aan de ter plaatse geldende wet- en regelgeving. Wij begrijpen echter ook dat toepasselijke wetten niet alle ethische aspecten adequaat afdekken. Bovendien weten wij als maatschappelijk verantwoorde onderneming dat wet- en regelgeving internationaal nogal kan verschillen. Daarom heeft Translations.com een eigen Code voor ethisch zakelijk gedrag opgesteld, zodat wij ons overal ter wereld bij het zakendoen aan dezelfde regels houden.

Wij erkennen dat onze Code voor ethisch zakelijk gedrag niet elk mogelijk scenario kan behandelen en wij plaatsen dan ook nadruk op het begrijpen en naleven van de waarden waarop de code is gebaseerd. Bovendien bevordert onze werkomgeving communicatie. Medewerkers worden gestimuleerd om vragen te stellen en onderwerpen aan te kaarten die reden tot zorg zijn.

 

Business value creëren voor cliënten

Medewerkers van Translations.com begrijpen dat onze cliënten ons inhuren om business value te creëren door diverse zakelijke communicatiediensten op tijd, binnen budget te leveren – en van uitstekende kwaliteit. Wij streven er daarom naar om zakelijke waarde te creëren voor alle cliënten die ons om hulp vragen.

Communicatie

Alle medewerkers van Translations.com zullen te allen tijde verantwoordelijk, professioneel en wettig handelen bij het gebruik van de communicatiemiddelen van het bedrijf (e-mail, telefoon enz.).

Bedrijfseigendom en -apparatuur

Translations.com heeft veiligheidsprocedures vastgelegd voor de omgang met waardevol bedrijfseigendom, zoals laptops. Met betrekking tot dergelijke apparatuur moeten alle veiligheidsprocedures moeten worden nageleefd.

Vertrouwelijkheid

Omwille van de aard van onze activiteiten zal Translations.com alle noodzakelijke maatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van onze cliënten en andere externe partijen te beschermen. Alle medewerkers en aannemers moeten geheimhoudingsovereenkomsten tekenen voor ze toegang krijgen tot informatie van cliënten. Deze overeenkomsten verbieden het gebruik van auteursrechtelijk beschermd, gelicentieerd of vertrouwelijk materiaal om andere redenen dan het bevorderen van de belangen van onze cliënten op de afgesproken manier.

Belangenverstrengeling

De medewerkers van Translations.com begrijpen dat er talrijke activiteiten zijn, zowel op ons werk als in ons privéleven, die kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Wij zijn verplicht om dergelijke situaties te vermijden. Mocht zich een belangenverstrengeling of een situatie met een schijn van ongepastheid voordoen, dan is het verplicht om dit aan de juiste bestuursautoriteiten door te geven.

Contracten met voormalige werkgevers

Translations.com erkent dat sommige medewerkers bij het bedrijf in dienst komen terwijl ze nog plichten hebben tegenover hun voormalige werkgevers, zoals een geheimhoudingsovereenkomst en een concurrentiebeding. Translations.com verwacht en eist dat alle medewerkers hun juridische verplichtingen nakomen.

Rechtvaardige behandeling

Elke medewerker van Translations.com heeft het recht om eerlijk te worden behandeld en de plicht om anderen eerlijk te behandelen. Translations.com tolereert geen enkele vorm van discriminatie.

Ethisch professioneel gedrag

Translations.com streeft ernaar om te allen tijde de hoogste ethische normen na te leven in alle werkgerelateerde activiteiten.

Eerlijke concurrentie

Translations.com gelooft in eerlijke en vrije concurrentie. Er zal geen actie worden ondernomen die vrije concurrentie beperkt (zoals prijsafspraken). Bedrieglijke, oneerlijke of onwettige vormen van concurrentie of bedrijfspraktijken in het algemeen zullen niet worden getolereerd.

GAAP en financiële rapportage

Translations.com eist de hoogste integriteit en nauwkeurigheid met betrekking tot financiële informatie en rapporten van welke soort en voor welk doel dan ook. Alle boekhoudkundige procedures moeten algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) naleven.

Geschenkenbeleid

Goede zakelijke beoordeling moet de leidende factor zijn voor het geven of ontvangen van geschenken. Translations.com erkent dat er situaties kunnen zijn waarin het geven of ontvangen van een geschenk van nominale waarde gepast is en zakelijke goodwill kan creëren. Er mogen geen geschenken worden gegeven of ontvangen met de verwachting van een tegenprestatie, noch in schending van het bedrijfsbeleid van een van de partijen, noch in schending van toepasselijke wetgeving. Het is verplicht om uitwisseling van geschenken bekend te maken als deze ethisch twijfelachtig zijn.

Intimidatie

Bij Translations.com wordt geen enkele vorm van mondelinge of fysieke intimidatie getolereerd. Intimidatie op basis van geslacht, ras, nationale herkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid of handicap is illegaal en reden tot onmiddellijke disciplinaire actie, waaronder ontslag.

Handel met voorkennis

Translations.com erkent dat wij omwille van de aard van onze activiteiten mogelijk worden blootgesteld aan informatie die nog niet publiekelijk bekend is. Medewerkers van Translations.com mogen geen effecten kopen of verkopen op basis van informatie die zij vergaard hebben tijdens hun werk.

Meritocratie

Zakelijke beslissingen waarbij personeel van Translations.com betrokken is, worden enkel beïnvloed door de vaardigheden, houding en prestaties van de individuele werknemer.

Moderne slavernij

TransPerfect erkent dat zelfs vandaag de dag miljoenen mensen over de hele wereld ten prooi vallen aan moderne slavernij, in een breed scala aan industrieën.

TransPerfect kent een nultolerantiebeleid wat betreft enige vorm van moderne slavernij, zowel binnen het bedrijf als in haar leveringsketens, wat wordt benadrukt in haar verklaring omtrent moderne slavernij. De verklaring biedt een overzicht van TransPerfect en haar leveringsketens, beleid en praktijken ter bestrijding van moderne slavernij, verwante trainingsinitiatieven en belangrijke prestatie-indicatoren voor het afgelopen boekjaar.

Persoonlijke relaties

Medewerkers van Translations.com begrijpen dat het ongepast is om een niet-platonische persoonlijke relatie aan te gaan met directe ondergeschikten. Er moet goed zakelijk verstand worden gebruikt om relaties te vermijden die de professionele objectiviteit kunnen aantasten.

Professionele reputatie

Translations.com heeft een uitstekende reputatie en merknaam in de business community. Alle medewerkers van Translations.com hebben een fiduciaire verplichting om onze reputatie en merkpositie te beschermen, ondersteunen en bevorderen.

Open communicatie

Als zich in de ogen van een medewerker van Translations.com een zakelijk-ethische kwestie voordoet, is open communicatie van de kwestie niet alleen verplicht, maar ook de snelste manier om tot een oplossing te komen. De contactpersoon is in dit geval Roy Trujillo, de executive sponsor van onze diversiteits- en ethische programma’s.

Urgentie

Alle medewerkers begrijpen de aard van de ‘time and material’-basis van de activiteiten van Translations.com. Als cliënten per uur betalen voor de afgenomen diensten, dan erkent Translations.com dat het onze ethische verplichting is om zo snel en efficiënt mogelijk te werken, waarbij kwaliteit behouden blijft.

Geweld in de werkomgeving

Translations.com tolereert in de werkomgeving geen enkele vorm van geweld of dreiging met geweld. Bovendien is elke medewerker verplicht om elk incident van geweld in de werkomgeving waarvan hij of zij zich bewust wordt, te melden.

Corporate executive sponsors

Roy Trujillo - 212-689-5555